Václav Bělohradský

    je český filozof a sociolog. Žije v Prahe. Bol jedným zo žiakov profesora Jana Patočku a je považovaný za najvýraznejšieho z nich. Po sovietskej okupácii odišiel do emigrácie, pôsobil ako pedagóg na Filozofickom inštitúte v Janove, v roku 1990 sa stal profesorom politickej sociológie v Terste a profesorom na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe. Ako posledné mu vyšli knihy esejí Společnost nevinnosti, Mezi světy & mezisvěty a Kritika depolitizovaného rozumu. „Civilizační statky se formují ve veřejných zápasech o reprezentaci celku, kterou většina společnosti uzná za platnou. Žádný civilizační statek nelze integrovat do stávající společnosti, vynucuje si změny, které nejsou výsledkem působení slepých dějinných sil, ale argumentace ve veřejném prostoru, veřejného užívání rozumu. Ve veřejných střetech je minulost podrobena kritice a společnost se osvobozuje od těch tradic, které před ‘soudem rozumu’ neobstály. Nejdůležitější proměnu, vyvolanou koncem starodemokracie, bychom mohli shrnout ve větě, že Marxovo diktum ‘vládnoucí ideje jsou ideje vládnoucí třídy’ začíná platit. Jen slovo třída musíme nahradit slovem oligarchie a slovo ideje slovem loga. Třída je substanciální společenství, má své znaky a rituály, svou historickou podstatu, ustavenou v dlouhém trvání zájmů, které ta třída hájí; současné oligarchie jsou bez podstaty, vynořují se náhle a náhle také mizí, ve veřejném prostoru po nich zůstávají jen vyhaslá loga. Ideje jsou ukotvené v civilizačních statcích, loga v marketingových strategiích. Globalizace politiku z ukotvení v civilizačních statcích vytrhla, specialisté na mediální strategie ve službách rychle se měnících nadnárodních oligarchií nahrazují dlouhodobé politické pravdy krátkodobými účelovými konstrukcemi, které nazvěme politická loga. Globalizace všechny „vládnoucí ideje“ rozemlela na pouhá loga, která zaplavují veřejný prostor. Nejen politické strany, ale jakékoli hnutí usilující o vliv ve veřejném prostoru musí přijmout ‘logo-logiku’, vyjadřování pomocí snadno zapamatovatelných a výmluvných zkratek, které se ve společnosti rychle šíří.”